กองสวัสดิการสังคม  จำนวน  1  คน      ประกอบด้วย

นายวิทยา สุริวาล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม