กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  2  คน      ประกอบด้วย

นายโชคชัย วิกล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายนครกัณฑ์ โกตาวัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ