กองการศึกษา ศาสนา วัฒธรรมและประเพณี  จำนวน  10  คน      ประกอบด้วย

นางเพ็ญนภา ทรงเดชกล้า

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางเกษรา แสงอินทร์ตา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางจันทร์ยิ้ม สารบรรณ

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุมาลี วินทไชย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัจนา มาโยธา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอนงค์รักษ์ สีหาบุตร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสำราญ ระดาพัฒน์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประยูร มาโยธา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกศวิลัย พิมพ์บูลย์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจตุพร แก้วกัลยา

ผู้ดูแลเด็ก