กองช่าง  จำนวน  7  คน      ประกอบด้วย

ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวมะลิจันทร์ มาโยธา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายศักดิ์กวี นาถาบำรุง

พนักงานศูนย์สูบน้ำ

นายภูวดล ศิริสิน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นายบุญส่ง เลื่อมใส

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายไพฑูรย์ หวายโล่

คนงานทั่วไป

ว่าง

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า