กองคลัง  จำนวน  7  คน      ประกอบด้วย

นางสุกัญญา ทองประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนิภากร เสตราช

นักวิชาการคลัง

นายปริญญา ตรีสูนย์

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางอารีย์ ตรีสูนย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวแอนณี ธินผล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวพรรณี แก้วนาคูณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุรัญญา สง่าสมสกุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ