สำนักปลัด  จำนวน  16  คน      ประกอบด้วย

นางสาวจิรัชยา บุญไตร

หัวหน้าสำนักปลัด 6

นางสาวศิเรมอร ไตยวิภาค

นิติกร

นางเนตรนภา จันทรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาวมะลิวัลย์ กัญญสินธ์

นักจัดการบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

จ.อ.ชัชวาลย์ แก้วใส

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติงาน

นางวิลัยภรณ์ สุขเสมอ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ

นางสาวชมัยพร วิกล

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ

นายประภา คำพันธ์จันทร์

นักการภารโรง

นายวัศพล แน่นอุดร

พนักงานขับรถ(ส่วนกลาง)

นางสาวเจษฏา ไกรยวงค์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นายสงวน เข็มเพ็ชร

พนักงานดับเพลิง

นายสุพรรณ ป้องสนาม

พนักงานดับเพลิง

นายพัชระ มาตวงศ์

ช่างเจาะบาดาล

นายอำนาจ แก้วเมืองรักษ์

ช่างเจาะบาดาล

นายวิวัฒน์ไชย ทองไทย

ช่างเจาะบาดาล

นางจันทร์จิรา ดารุณิกรณ์

แม่บ้าน