สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  จำนวน  28  คน      ประกอบด้วย

นายสำผัด มาโยธา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

นายอมรเทพ แสนสมัคร

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

นายจรัญ แก้วเมืองรักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

นายสมเดช วิกล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นางพิกุล ยะสีดา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายชรินทร์ ตรางา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

นายกิจ แก้วศรีโท

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

นายเจษฏา วิกล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นายนิรันดร์ หอมพนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นายเยี่ยม สารบรรณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

นายอุดร มาโยธา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายสงกา บูรณะกิติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

นายประพันธ์ โพธิพันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

นายครอง ดวงปฏิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

นายท่อน พะโยธร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายสวัสดิ์ มาโยธา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

นายบุญธรรม อุทะสี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

นายสุชาติ แสงทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

นายทองพูล ศรีจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

นางรำพึง แก่นนาคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

นายณรงค์ มาโยธา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

นายทรงศักดิ์ ทองโคตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

นายสวัสดิ์ ไชยถา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

นายจำรอง ศรีจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

นายสมหมาย พิมพ์บูลย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

นายชัยณรงค์ มาโยธา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

นายคำ บุญศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

นายระพิน แก้วสอาด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14