คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  จำนวน  4  คน      ประกอบด้วย

นายชุมพล มาโยธา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

นายวินัย แก่นทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง คนที่ 1

ร้อยตรีประคอง แก้วสิมมา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง คนที่ 2

นายไชยนต์ อังกาน

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง