ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง 

          วิสัยทัศน์ 

                   “พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สืบสานประเพณีวัฒนธรรม” 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒธนธรรมและนันทนาการ     

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

            เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาที่ดี

3. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ทุกวัย

4. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน เข้มแข็งและยั่งยืน

5. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ กำจัดขยะมูลฝอย

7. จัดให้มีตลาดแลกเปลี่ยนพืชผลทางการเกษตร

8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

9. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

          ตัวชี้วัด

1. จำนวนถนนที่ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

2. จำนวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น

3. ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ

6. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร

7. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้า

8. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

9. ร้อยละของจำนวนประชากรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น

10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

11. ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง

12. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา

13. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์

14. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู

15. ระดับความสำเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย และการบริหารการจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูล

16. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

17. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

            ค่าเป้าหมาย

1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

2. เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ แก้ไขปัญหาความยากจน

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน สุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ และสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน ชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

5. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการ ทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 

1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

1.2 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

1.3 ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

1.4 บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

1.5 พัฒนาแหล่งน้ำ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์  

2.1 การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

2.2 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน.

2.3 ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและเป็น ศูนย์รวมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค

2.4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

2.5 เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

2.6 ส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์  

3.1 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3.2 อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.3 การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่องเที่ยว

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 

4.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง

การเมืองและสังคม

5.2 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

5.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

จุดยืนทางยุทธศาตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต   เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          แห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ

จากการประชุมประชาคม   สรุปสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง   และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประชาคมตำบล  ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง คือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาของตำบลโพธิ์ทองได้นำข้อมูลมาจากการจัดเวทีประชาคม นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาศักยภาพในการพัฒนา ซึ่งเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ที่เป็นสภาวะแวดล้อมภายในตำบล รวมทั้งการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค ที่เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกตำบล ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ของตำบล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ ดังนี้

การวิเคราะห์จากจุดแข็ง

1. ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลโพธิ์ทอง ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีที่ เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ บุญข้าวจี่ อีกทั้งยังมีหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ทอเสื่อกก ทอผ้าขาวม้า ทอผ้าห่มไหมพรม จักรสาน ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ปัจจุบันหน่วยงานราชการมีการส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP

2. ประชาชนตำบลโพธิ์ทองทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่เพียงพอสามารถเอื้ออำนวยในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม และการพาณิชย์

3. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน

การวิเคราะห์จากจุดอ่อน

1. เกษตรกรและประชาชนส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากการขาดทุนในการประกอบอาชีพ เช่น การเกษตร ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้างก็มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือบางรายก็ว่างงาน ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และบางครั้งก็นำเงินมาซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือย เล่นหวย เล่นการพนัน ฯตามกระแสบริโภคนิยม

2. เกษตรกรยังมีค่านิยมในการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะเชื่อว่าให้ได้ผลผลิตที่ดีกว่า จึงไม่นิยมใช้ปุ๋ยชีวภาพซึ่งจะทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต

3. ในการพัฒนาในด้านต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ยังขาดการส่งเสริมให้มีการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติอย่างถูกต้อง

4. การประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลโพธิ์ทองส่วนใหญ่ทำการเกษตรรายได้หลักจึงมาจากการขายผลผลิตทำให้รายได้ไม่แน่นอน เพราะราคาสินค้าขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งในบางครั้งตกต่ำจนทำให้เกษตรกรขาดทุน

5. ประชาชนยังขาดความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่น

6. การบริหารจัดการด้านระบบข้อมูลข่าวสารทางราชการรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองยังไม่ได้มาตรฐาน ทั่วถึง และเพียงพอ

7. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในตำบลโพธิ์ทอง ยังไม่เป็นระบบ อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะและทิ้งขยะตามรายทาง

การวิเคราะห์จากโอกาส

1. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศจะมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ทุกภายส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สันติสุขอย่างยั่งยืน

2. การปฏิรูประบบราชการใหม่ทุกส่วนราชการจะต้องจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้ยึดหลักความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือผู้รับบริการ นำมาเป็นตัวชี้วัดในการปรับปรุงระบบงานต่างๆ อาทิ ระบบจัดการพัฒนาบุคลากร การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ระบบมาตรฐานในการให้บริการ และระบบการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะการบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้

3. นโยบายของรัฐในด้านเศรษฐกิจโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการใช้หลักคุณธรรมกำกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี เพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเปรียบเสมือนรากแก้วของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนมีบทบาทนำและผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคมโดยมีนโยบายหลักในภาคเศรษฐกิจฐานรากเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย

การวิเคราะห์จากอุปสรรค

1. ระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปในลักษณะที่ขาดความล้าช้า ทำให้การพัฒนาไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน และมีวัตถุประสงค์เฉพาะบางรายการที่ไม่ได้นำไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของท้องถิ่นอย่างสมเหตุสมผล และการพัฒนาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น

2. ปัญหาของประเทศชาติยังอยู่ในภาวะวิกฤติประชาชนในชาติเกิดความแตกแยกขาดความรู้รักสามัคคี อีกทั้งการเมืองการปกครองยังไม่มีความชัดเจนในการวางยุทธศาสตร์การดำเนินงานทำให้การบริหารประเทศของยังไม่สอดคล้องกันและล่าช้า ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศยังขาดเสถียรภาพ

3. หน่วยราชการยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะทั้งทางด้านวิชาการและในทางปฏิบัติที่ต้องใช้เทคนิคชั้นสูง อีกทั้งขาดการสนับสนุนข้อมูลในด้านวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติ

4. อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลทำการเกษตรรายได้หลักจึงมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตรทำให้รายได้ของเกษตรกรในตำบลไม่แน่นอน เพราะราคาผลผลิตในบางครั้งก็ตกต่ำให้ขาดทุนขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองมีโครงสร้างของชุมชนและบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้

1. ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีถนนเชื่อมโยงกับชุมชนในเขต  อปท.อื่น ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนชำรุด ทำให้การคมนาคมไม่สะดวก

2. ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ทำให้มีความต้องการใช้น้ำค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ำ  เพื่อใช้ในฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้

3. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ยังเป็นพื้นที่ชนบทและทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ยังมีปัญหาการคัดแยกขยะซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้

4. ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 ประชาชนตำบลโพธิ์ทองยังขาดแคลนน้ำ และสำหรับการให้บริการน้ำประปา  ยังไม่

ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่

4.2 การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังไม่ครอบคลุมนักเพราะประชาชนบางครอบครัวทำ

การเกษตร ยังขาดไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตร

1

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง พ.ศ. 2558-2562

2

3

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วยกิจกรรม การปรับปรุงและก่อสร้างแหล่งน้ าหลายลักษณะ รวมถึงทางระบายน้ าต่างๆ)

2. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางภายในต าบล (ประกอบด้วยการซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา และก่อสร้างถนน คสล.)

3. โครงการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า

4

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ทำนา เลี้ยงสัตว์ปลูกผัก

2. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบล เช่น กลุ่ม เครื่องแกง กลุ่มทำขนม กลุ่มตุ๊กตากระดาษ กลุ่มดอกไม้จันทน์ ฯลฯ

4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มทักษะฝีมือ แรงงาน

5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และ เกษตรทฤษฎีใหม่

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนชุมชนและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน โครงการกองทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน