สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

ที่ตั้ง

   องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้แยกออกจากตำบลเมืองไพร และได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม  พ.ศ.2539 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 4 บ้านนาโพธิ์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอำเภอเสลภูมิ 25 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 56 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางคมนาคม สาย เสลภูมิ – คำโพนสูง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีเขตติดต่อกับท้องถิ่นอื่น  ประกอบด้วย

ทิศเหนือ  จรด  เทศบาลตำบลพรสวรรค์  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้  จรด  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันออก  จรด  เทศบาลตำบลท่าสีดา  อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันตก  จรด  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เนื้อที่

   องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  37.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,226.90 ไร่  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น

พื้นที่การเกษตร  33  ตารางกิโลเมตร หรือ 20,625 ไร่

พื้นที่สาธารณประโยชน์  1.923  ตารางกิโลเมตร หรือ 1,201.90 ไร่

พื้นที่ของที่อยู่อาศัย  2.240  ตารางกิโลเมตร หรือ 1,400 ไร่

เขตการปกครอง

   องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  มีพื้นที่การปกครอง จำนวน 14 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  1   บ้านหนองฟ้า                 หมู่ที่  8   บ้านหนองสิม 

หมู่ที่  2   บ้านนาโพธิ์                   หมู่ที่  9   บ้านหนองผักแว่น

หมู่ที่  3   บ้านน้อยสามัคคี             หมู่ที่  10  บ้านสันติสุข

หมู่ที่  4   บ้านนาโพธิ์                   หมู่ที่  11  บ้านโนนเกษตร

หมู่ที่  5   บ้านหนองฟ้า                 หมู่ที่  12  บ้านนาโพธิ์

หมู่ที่  6   บ้านประชาศึกษา            หมู่ที่  13  บ้านหนองฟ้า

หมู่ที่  7   บ้านหนองแงน               หมู่ที่  14  บ้านหนองผักแว่น

ประชากร

   จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฏร์) มีทั้งสิ้น 8,073 คน แยกเป็น ชาย 4,011 คน หญิง 4,062 คน แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

5

ที่มาข้อมูล : รายงานสถิติประชากรจากทะเบียนราษฎร์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด,วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                      จำนวน   3   แห่ง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองฟ้า

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น

โรงเรียนประถมศึกษา                                   จำนวน   3   แห่ง

-โรงเรียนบ้านนาโพธิ์            หมายเลขโทรศัพท์

-โรงเรียนบ้านหนองฟ้า          หมายเลขโทรศัพท์

-โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น    หมายเลขโทรศัพท์

โรงเรียนมัธยมศึกษา                                     จำนวน   1   แห่ง

-โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ                               จำนวน   1   แห่ง

-กศน.ตำบลโพธิ์ทอง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                    จำนวน   14   แห่ง

สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล         จำนวน   2   แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาโพธิ์     หมายเลขโทรศัพท์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองฟ้า   หมายเลขโทรศัพท์

สถานพยาบาลเอกชน                                     จำนวน   2   แห่ง

-สุรัตนาการพยาบาล      หมู่ที่ 4 บ้านนาโพธิ์

-ธวัชชัยการพยาบาล      หมู่ที่ 5 บ้านหนองฟ้า

อาสาสมัครสาธารณสุข                                   จำนวน   50   คน

ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) (โทร 1669)               จำนวน   1   แห่ง

อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)   จำนวน   20   คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์ทอง                        จำนวน   1   แห่ง

-สถานที่ตั้ง บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 4   หมายเลขโทรศัพท์

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 จำนวน   1   แห่ง

-อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารภัย     จำนวน       80    คน

ตำรวจชุมชนประจำหมู่บ้าน                              จำนวน   25   คน

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ป่าไม้                                         จำนวน   4   แห่ง

ที่สาธารณะ                                  จำนวน   9   แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ โดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำนา ส่วนที่เหลือเป็น อาชีพค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ทำสวน และรับราชการ จึงทำให้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนาปี คือ สามารถทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง เหตุผลที่ทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงของการทำนาปรังนั้น จะมีการทำเพียงส่วนน้อย เนื่องจากจะทำให้น้ำไม่พอใช้ แห้งแล้ง  หลังจากว่างจากฤดูกาลทำนาแล้วก็จะว่างงาน เนื่องจากสภาพพื้นที่แห้งแล้ง จึงไม่สามารถทำอาชิเสริมเกี่ยวกับการเกษตรได้ทั้งหมด ซึ่งมีบางส่วนไปทำงานนอกหมู่บ้านหรือบางส่วนจะอพยพไปใช้แรงงานในกรุงเทพฯ ระยอง จันทบุรี และจังหวัดอื่นๆ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

-ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง
-โรงสีข้าว จำนวน 25 แห่ง
-ร้านขายเบ็ดเตล็ด จำนวน 49 แห่ง
-ร้านซ่อมจักรยานยนต์ จำนวน 6 แห่ง
-ร้านเสริมสวย/ตัดผม จำนวน 3 แห่ง
-ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง
-อู่ซ่อมรถยนต์/เครื่องจักรการเกษตร จำนวน 2 แห่ง

สภาพทางสังคม

สถาบันและองค์การทางศาสนา

-วัดมหานิกาย จำนวน 4 แห่ง
-วัดธรรมยุต จำนวน 1 แห่ง
-สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

การบริหารพื้นฐาน

การคมนาคม

-ถนนดิน จำนวน 40 สาย
-ถนนลูกรัง จำนวน 58 สาย
-ถนน คสล. จำนวน 49 สาย
-ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย

การโทรคมนาคม

-ไปรษณีย์เอกชนอนุญาต จำนวน 1 แห่ง
-สถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
( AIS,DTAC,TRUE)
จำนวน 3 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
-บ่อน้ำตื้น จำนวน 33 แห่ง
-บ่อน้ำบาดาล จำนวน 48 แห่ง
-ประปา จำนวน 14 แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 25596

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ข้อมูลคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำ 2559

7

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

8

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร

1. ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละสองคน (จำนวน 28 คน ) ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น

2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน และเลขานุการ จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

   อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

2.1 จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

2.2 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

2.7 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.8 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

3.1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

3.2 ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3.3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

3.4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

3.7 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

3.12 การท่องเที่ยว

3.13 การผังเมือง